Dr. Snel Succes Coaching

Telefoon     010 - 465 1702

 Home     Coaching     Training     Outplacement      Boekwinkel    Succesverhalen

 

Algemene Leveringsvoorwaarden
van Adviesbureau
Dr. Snel Succes Coaching
 

 

Foto Rudolf Snel

ruim 20 jaar ervaring

95 % succes ratio

Eerste gesprek gratis


Gevestigd in Rotterdam en beschikbaar in heel Nederland met
Life-Coaching,
Loopbaan-Coaching,  Executive Coaching, Training, Workshops en Outplacement  voor meer succes in het realiseren van uw doelen.


Empowerment Building (bouwen aan succes en meer power) en Positieve Psychologie voor meer succes!
De andere benadering die wérkt!

Authentiek werken en leven vanuit kracht leveren positieve energie en duurzame resultaten op. Lees verder >>


One life, live it!
Eén leven, leef het!

Wilt u écht leven?
Of alleen maar óverleven?


> Onze klanten
>
Gratis Coaching
>
Gratis Sol. Boek
>
De Coach
Tell a Friend
>
Maak Favoriet
>
Links
>
Contact

> Particulieren
> Workshops

> Organisaties

 


Definities
Deelnemer: de natuurlijke persoon die een coachings- of training traject daadwerkelijk gaat volgen.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de coaching of training.
Opdrachtnemer: Adviesbureau Dr. Snel, hierna te noemen het Adviesbureau.
Coaching: een vooraf overeengekomen aantal bijeenkomsten, die qua tijdsduur, inhoud en plaats in overleg worden vastgesteld. Hiervoor wordt een offerte opgesteld die wordt ondertekend door de opdrachtgever.
Open training: de workshops en programma's waaraan kan worden deelgenomen door open inschrijving.
In-company training: een programma dat qua tijd en inhoud in overleg met een opdrachtgever wordt vastgesteld. Hiervoor wordt een offerte opgesteld die wordt ondertekend door de opdrachtgever.

Overeenkomsten
1.  De overeenkomst heeft betrekking op de verzorging van coachingstrajecten, trainingen en in-company opdrachten op het gebied van leiderschap, vitaliteit en persoonlijke effectiviteit.
2. Bij het sluiten van een overeenkomst zijn de algemene voorwaarden bijgesloten. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden.

Totstandkoming van overeenkomsten
3. Op alle met het Adviesbureau gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. De overeenkomst tussen het Adviesbureau en de opdrachtgever komt tot stand door
- ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijfformulier.
- de door de opdrachtnemer en de opdrachtgever getekende overeenkomst.
- schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever van diens telefonische of internetaanmelding.

Uitvoering overeenkomsten
5. Met het Adviesbureau gesloten overeenkomsten leiden tot een inspanningsverplichting, waarbij het Adviesbureau gehouden is haar verplichting naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap uit te voeren.
6. De opdrachtgever of deelnemer verstrekt de benodigde informatie, en/of verleent de benodigde medewerking ten einde de training of coaching zo zinvol mogelijk te doen zijn.
7. Het Adviesbureau behoudt zich te allen tijde de vrijheid voor om de coaches en trainers die met de uitvoering van coaching en trainingen zijn belast te vervangen door andere coaches of trainers.

Annulering door de opdrachtgever

Voor annulering van cursussen, workshops en trainingen met open inschrijving geldt:
8. Annuleren dient schriftelijk en aangetekend plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel.
9a. Bij annulering tot 4 weken voor de aanvangsdatum wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht met een minimum van € 50,00.
9b. Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken voor de aanvangsdatum wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
9c. Bij annulering binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
9d. Indien de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangemelde deelnemer de deelname tijdens de training beëindigt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Voor annulering van in-company programma's geldt:

10a. Bij annulering tot 6 weken voor de aanvangsdatum wordt de werkelijk geïnvesteerde voorbereidingstijd in rekening gebracht.
10b. Bij annulering tussen de 6 en 4 weken voor de aanvangsdatum wordt 50%van van het overeengekomen totaaltarief in rekening gebracht.
10c. Bij annulering tussen de 0 en 4 weken voor de aanvangsdatum wordt 90% van het overeengekomen totaaltarief in rekening gebracht.

Vervanging
11. De opdrachtgever is te allen tijde vrij i.p.v. te annuleren een vervanger te laten deelnemen, voor zover dit tijdig met het Adviesbureau wordt overlegd.

Annulering door het Adviesbureau

12a. Het Adviesbureau behoudt zich het recht voor om cursussen, workshops en trainingen met open inschrijving en coachingstrajecten te verschuiven naar een later tijdstip of te annuleren tot 3 dagen voor de eerste trainingsdag. De deelnemers worden hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld.
12b. Het Adviesbureau zal in geval van annulering zo spoedig mogelijk alternatieve data aanbieden. In het geval dat een ander tijdstip niet mogelijk is voor de deelnemer, wordt het volledig betaalde bedrag aan de opdrachtgever terugbetaald.

Betalingen
13a. Voor zakelijke coaching-, training-, workshop-, cursus- onderzoek- of adviesopdrachten is het Adviesbureau bevoegd om de geschatte kosten van de dienst, zoals vermeld in de offerte, vooraf als retainer te factureren en eerst met de werkzaamheden een aanvang te nemen nadat deze factuur is voldaan.
13b. Voor coachingtrajecten wordt als eerste termijnbetaling een retainer voor minimaal 12 uur coaching gefactureerd.
13c. Wanneer de kosten van de reeds verrichte diensten het bedrag van de eerste termijnbetaling, zoals omschreven in lid 13a, hebben overschreden, zullen de volgende termijnbetalingen worden gefactureerd.
13d. De eindafrekeningvoor de in lid 13a genoemde opdrachten is gebaseerd op nacalculatie.
14. De door het Adviesbureau genoemde bedragen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting en exclusief de locatie- en/of verblijfskosten.
15. Reis-  en verblijfskosten van coaches, trainers en deelnemers, alsmede literatuur en trainingsmateriaal in verband met deelname aan de training, zijn niet in de overeenkomst inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
16. Betaling van het  verschuldigde bedrag dient uiterlijk binnen 4 weken na de factuurdatum te zijn voldaan én altijd voor de aanvang van de eerste trainingsdag of voor het eerste coachingsgesprek.
17. Prijzen kunnen jaarlijks worden bijgesteld.
18. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente, en zijn buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd tot een hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag, met een minimum van € 100,00.

Vertrouwelijkheid

19.  Het Adviesbureau verplicht zich alle informatie over haar opdrachtgevers en deelnemers waarvan zij weet, of behoort te weten, dat deze vertrouwelijk is, geheim te houden.

Auteurs- en eigendomsrecht

20. Het verstrekte trainingsmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. Het auteursrecht op de bij de training verstrekte materialen berust bij het Adviesbureau. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Adviesbureau mogen geen gegevens uit, en/of gedeelten en/of uittreksels, van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

Aansprakelijkheid

21. Het Adviesbureau is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met, de deelname aan trainingen of coachingstrajecten, annulering door het Adviesbureau, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege het Adviesbureau te werk zijn gesteld of van wier diensten door het Adviesbureau gebruik is gemaakt.
22. Het Adviesbureau is slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreekse gevolg is van een haar te verwijten tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
23. De aansprakelijkheid van het Adviesbureau in geval van wanprestatie is beperkt tot maximaal het bedrag dat de opdrachtgever overeenkomstig de offerte verschuldigd is.
24. Voor zover sport en daarmee te vergelijke activiteiten deel uit maken van de met het Adviesbureau gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

Geschillen

25. Indien uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, dan wel uit nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, geschillen mochten rijzen, zullen deze ter beslechting worden onderworpen aan een mediationprocedure overeenkomstig het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut (NMI) te Rotterdam zoals dat luidt op de dag waarop de overeenkomst waarop het geschil betrekking heeft in werking trad.
26. Geschillen worden opgelost via de rechter in de vestigingsplaats van het Adviesbureau, wanneer deze geschillen niet tot een oplossing komen via de mediationprocedure.
27. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Tot geschillenbeslechting is slechts de Nederlandse rechter bevoegd.

Persoonsregistratie

28. Naam en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van het Adviesbureau en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van onze producten. Deze persoonsgegevens zal het Adviesbureau uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Het Adviesbureau zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Slotbepalingen
29. Deze voorwaarden treden in werking op 1 mei 2010 en kunnen worden aangehaald als de 'Algemene Voorwaarden 2010'.
30. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas, en zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Rotterdam en gepubliceerd op www.drsnel.nl.
 

 

Sjofele man

Saboteurs  beperken uw Authenticiteit en daarmee uw Power !!!

Vraag om een Quick Scan


Juichende mensen

Wilt u met succes uw doelen realiseren?

 
   

LinkedIn

      

 

                      Terug naar boven